Đuôi câu dễ nhầm với cách phát âm ở chỗ cách phát âm chỉ thay đổi cách đọc còn không thay đổi từ đã viết.
V: động từ
A: tính từ

1. Đuôi câu có V/A chứa "오" hoặc "아" thì
V/A + 아요
VD: 실다 --> 실아요

2. Đuôi câu có V/A chứa nguyên âm khác "오" hoặc "아". Đó là các nguyên âm "ㅜ : u ;ㅓ: o;ㅐ: e ;ㅔ : ê ;ㅣ: i ; ㅡ : ư" thì
V/A + 어요
VD: 먹다 --> 먹어요
 
3. Quy tắc lược bỏ âm
Sau khi chia theo 2 quy tắc trên có thể lược bỏ âm để câu gọn hơn.
 
서다 --> 서어요 --> 서요
가다 --> 가아요 --> 가요

4. Quy tắc kết hợp âm
Kết hợp âm để câu gọn hơn.
 
ㅕ+ ㅓ = ㅕ
ㅗ + ㅏ = ㅘ
ㅣ + ㅓ = ㅕ
ㅜ + ㅓ = ㅝ
 
보다 --> 보아요  --> 봐요

5. Quy tắc của đuôi "이다"
 
이다 --> 이에요 khi trước "이" là phụ âm
VD: 저는 가을이에요
이다 --> 예요 khi trước "이" là nguyên âm
VD:여기는 학교여요

6. Quy tắc của "ㅂ"
 
Bất quy tắc "ㅂ" được chuyển thành "ㅜ"
 
고맙다  --> 고마워요
 춥다 --> 추워요
어렵다 --> 어 려워요
 
Theo quy tắc "ㅂ" chuyển thành "ㅗ"
 
돕다  --> 도와요
곱다 --> 고와요
입다,자다,씹다,좁다,업다,집다,쁩다

7. Với thân của V/A kết thúc bằng đuôi "하다" thì
V/A + 해요
VD:공부하다 --> 공부해요

8. Từ có đuôi kết thúc bằng "ㅐ" thì "ㅐ" được giữ nguyên
VD:
매다 --> 매요
 
9. Từ có đuôi kết thúc bằng "ㄷ"
a. Chia bình thường theo 1. và 2.
b. Trường hợp đặc biệt thì "ㄷ" thì được thay thành "ㄹ"+"어"
VD:
걷다 --> 걸어요
듣다 --> 들어요
 
10. Từ có đuôi kết thúc bằng "으" thì "으" được bỏ đi và + "ㅏ"hoặc"ㅓ"
VD:
바쁘다 --> 바빠다
나쁘다 --> 나빠다
고프다 --> 고파다
예쁘다  --> 예뻐다
기쁘다 --> 기뻐다
쓰다 --> ㅆ어다
슬프다 --> 슬파다
 
11. Từ có đuôi kết thúc bằng "르" thì "르" được thay thành "ㄹ" + "라"
VD:
빠르다 --> 빨라요
모르다 --> 몰라요
고르다 --> 골라요
자르다 --> 잘라요
마르다 --> 말라요
흐르다 --> 흘라요
부르다 --> 불라요
기르다 --> 길라요
 
12. Từ có đuôi kết thúc bằng "ㅎ" thì
a. Chia bình thường theo 1. và 2.
VD:
좋다 --> 좋아요
b. Trường hợp đặc biệt thì "ㅎ" được được bỏ đi và "ㅏ","ㅓ" được thay thành "ㅐ"
 어떻다 --> 어때다
이렇다 --> 이래다
그렇다 --> 그래다
저렇다 --> 저래다
고랗다 --> 고래다
파랗다 --> 파래다
 
13. Từ có đuôi kết thúc bằng "ㅅ" thì
a. Chia bình thường theo 1. và 2.
b. Trường hợp đặc biệt thì "ㅅ" được được bỏ đi và + "어"hoặc "아"
VD:
짓다 --> 지어요
붓다 --> 부어요
긋다 --> 그어요
잇다 --> 이어요
낫다 --> 나아요
 
Lưu ý những trường hợp đặc biệt tức là trường hợp bất quy tắc thì phải học thuộc.
Có thể bạn quan tâm sản phẩm của chúng tôi : linh chi rất tốt cho bệnh nhân huyết áp cao, tiểu đường và người khó ngủ; nhân sâm rất tốt với bệnh nhân huyết áp thấp; đông trùng hạ thảo rất tốt với bệnh nhân thận yếu, đau lưng, đi tiểu đêm, người tóc bạc sớm, người yếu sinh lý.
----------------------
Tin tiếp theo
------------------------------------------------------------------------------