Học tiếng Hàn qua bài hát "Mr. Taxi" - SNSD

Học tiếng Hàn qua bài hát "Snowy wish" - SNSD

Học tiếng Hàn qua bài hát "Run devil run" - SNSD

Học tiếng Hàn qua bài hát "Hoot" - SNSD

Học tiếng Hàn qua bài hát "Chocolate Love" - SNSD

Học tiếng Hàn qua bài hát "Tell me your wish" - SNSD

Đuôi câu dễ nhầm với cách phát âm ở chỗ cách phát âm chỉ thay đổi cách đọc còn không thay đổi từ đã viết.

Học tiếng Hàn qua bài hát "Gee" SNSD

Học tiếng Hàn qua bài hát "Way to go" SNSD

Học tiếng Hàn qua bài hát "Into New World - 다시 만난 세계" SNSD

Trang 1 2 3 4 5