What, when, Who , Why, How, Where. Các từ để hỏi như cái gì, khi nào, ai, tại sao, như thế nào, ở đâu.

Trợ từ cho danh từ đứng sau danh từ làm rõ nghĩa cho danh từ hoặc để nhấn mạnh danh từ chính.

Đây là những từ cơ bản để làm quen.

Bạn đã biết về nguyên âm, phụ âm và câu trúc câu. Giờ bạn cần bổ sung tự vựng. Thông qua những gì quen thuộc nhất.

Bạn đã học về nguyên âm và phụ âm. Giờ bạn sẽ quan tâm tới ghép thể nào để thành một câu.

Bạn đã học nguyên âm và phụ âm. Giờ bạn sẽ học cách ghép chúng lại để thành 1 từ.

Phụ âm trong tiếng Hàn cũng quan trọng như nguyên âm vậy. Vì vậy bạn cũng phải thuộc hết để cách thêm trợ tự với các phụ âm.

Bạn phải nhớ hết nguyên âm trong tiếng Hàn trước khi sang phụ âm. Vì sẽ có các trợ từ đi kèm với nguyên âm và phụ âm.

Trang 1 2 3 4 5